przykładowe sesje szkoleniowe

Jak pisać, żeby inni nas dobrze rozumieli?

zasady dobrej komunikacji językowej | umiejętność dostosowania środków językowych do funkcji tekstu | style użytkowe w j. polskim | zasady kompozycji krótkich i dłuższych tekstów | zasady podziału tekstu na akapity, podrozdziały, rozdziały | językowa asertywność | respektowanie zasady stosowności w języku pisanym i zasad poprawności składniowej, ortograficznej i interpunkcyjnej | stosowanie frazeologizmów i zapożyczeń | wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych w języku pisanym | podstawowe gatunki wypowiedzi | eufemizmy | dobór czcionki | rodzaje fontów | interlinia, odstęp międzywierszowy | wcięcia akapitowe | zasady stosowania pauz i dywizów | unikanie podwójnych spacji | przenoszenie wyrazów | kursywa, pogrubienie, podkreślenie | korygowanie błędów w dokumentach pisanych (śledzenie zmian, komentarze)

Specyfika komunikacji przez internet

komunikacja internetowa jako nowy typ komunikacji językowej | cechy i funkcje komunikacji za pośrednictwem internetu | emotikony jako językowy sposób wyrażania emocji w sieci | zasady redagowania maili prywatnych i oficjalnych (formuły grzecznościowe, układ treści, kompozycja, podpis) | neologizmy i zapożyczenia | właściwe i niewłaściwe skróty językowe | ekonomia języka internetu | mody i natręctwa językowe, kalki językowe | zasady etyki językowej w komunikacji internetowej | kłamstwa językowe i ich identyfikacja

Jak mówić pięknie, mądrze i przekonująco?

cechy języka mówionego | zasady poprawności stylistycznej w języku mówionym | komponowanie krótkich i dłuższych wypowiedzi ustnych | kontrola nad czasem | rodzaje i funkcje wypowiedzi ustnych (przemówienie, wykład) | celowe i świadome stosowanie środków retorycznych | umiejętność prowadzania dyskusji, argumentowania, bronienia swojego stanowiska, perswadowania | respektowanie zasad etyki językowej | umiejętność przyciągania uwagi słuchaczy | zasady dykcji i intonacji (akcent) | umiejętność modulacji głosem | świadome czerpanie z zasobów komunikacji niewerbalnej

Język polski dla urzędników

cechy stylu urzędowego | zasady zwięzłości i prostoty w stylu urzędowym | kancelaryzmy, natręctwa i mody w języku urzędowym | zasady redagowania pism urzędowych (zapis dat, liczb, stosowanie wielkiej i małej litery, formuły grzecznościowe, użycie łącznika i myślnika) | zasady przywołań aktów prawnych | wprowadzanie cytatów | zasady poprawności składniowej, ortograficznej i interpunkcyjnej w j. urzędowym | najczęściej popełniane błędy

Język reklamy i marketingu

różnice między perswazją a manipulacją | językowe kłamstwa | stosowanie środków językowych dla osiągnięcia celów perswazyjnych | świadome dobieranie słów i zwrotów nacechowanych emocjonalnie lub neutralnych | tworzenie skutecznych haseł reklamowych | identyfikowanie językowej manipulacji | stosowanie eufemizmów | językowa asertywność | wykorzystanie funkcji perswazyjnej języka w hasłach reklamowych | etyka w reklamie językowej | żart językowy | dwuznaczności i wykorzystanie homonimii językowej w reklamie