wybrane moduły szkoleniowe

Norma językowa, zwyczaj językowy, rodzaje błędów językowych

norma językowa a zwyczaj językowy | jak użytkownicy języka wpływają na normę językową | błędy rażące i mniej rażące | poprawność językowa a ewolucja języka | wpływ zapożyczeń na normy poprawnościowe w polszczyźnie

Ortografia

stosowanie wielkich i małych liter | pisownia łączna i rozdzielna | stosowanie łącznika | zapis dat, przedziałów liczbowych, liczb | zasady dzielenia wyrazów | pisownia skrótów i skrótowców | korzystanie ze źródeł poprawnościowych

Interpunkcja

rodzaje i funkcje polskich znaków interpunkcyjnych (znaki oddzielające, wyróżniające i emocyjne) | zasady stosowania różnych rodzajów cudzysłowów i nawiasów | czym różni się myślnik od łącznika | szczególna rola przecinka | interpunkcja a znaczenie i typ zdania | jak uniknąć najczęstszych błędów interpunkcyjnych

Fleksja

odmiana nazw własnych, imion i nazwisk polskich i obcych | odmiana nazw geograficznych | odmiana liczebników | wyrazy kłopotliwe w polszczyźnie | korzystanie ze źródeł poprawnościowych

Składnia

rodzaje zdań | budowa zdań pojedynczych i złożonych | części zdania i związki składniowe (związek zgody, rządu) | dostosowanie szyku zdania do intencji nadawcy | wymagania poszczególnych części zdania | związki logiczne w zdaniu | wyrazy funkcyjne | kalki składniowe | homonimia składniowa | skróty składniowe | identyfikowanie i korygowanie typowych błędów składniowych

Frazeologia

rodzaje i funkcje związków frazeologicznych | pochodzenie związków frazeologicznych | kalki językowe | najczęstsze błędy frazeologiczne

Stylistyka

właściwe rozumienie stylu | zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny | zasady dobrego stylu | schemat komunikacji językowej | umiejętność dostosowania stylu wypowiedzi do intencji nadawcy | świadome korzystanie z zasobów stylistycznych polszczyzny | stylizowanie tekstu mówionego i pisanego | style funkcjonalne polszczyzny, ich cechy i zadania (styl publicystyczny, urzędowo-kancelaryjny, naukowy) | unikanie typowych błędów stylistycznych | formuły grzecznościowe w tekstach tradycyjnych i e-mailach

Podstawowe zasady typografii i edytorstwa

dobór kroju i wielkości czcionki | rodzaje fontów | interlinia, odstęp międzywierszowy | łamy | wcięcia akapitowe | zasady stosowania pauz i dywizów | unikanie podwójnych spacji | miękkie i twarde spacje | przenoszenie wyrazów | wyliczenia i wypunktowania | zasady wyróżnień, stosowanie kursywy, pogrubienia, podkreślenia | korygowanie błędów w dokumentach pisanych (śledzenie zmian, komentarze)

Kultura żywego słowa i podstawowe zasady retoryki

cechy języka mówionego | zasady poprawności stylistycznej w języku mówionym | komponowanie krótkich i dłuższych wypowiedzi ustnych | kontrolowanie czasu | sposoby na pamięciowe opanowanie tekstu | celowe i świadome stosowanie środków retorycznych | dostosowywanie się do oczekiwań słuchaczy | umiejętność prowadzania dyskusji, argumentowania, bronienia swojego stanowiska, perswadowania |zasady etyki językowej | umiejętność przyciągania uwagi słuchaczy |zasady dykcji i intonacji | stosowanie akcentu, modulowanie głosem, stosowanie pauz retorycznych, sugestywność, praca oddechem | cechy komunikacji niewerbalnej | najczęstsze błędy popełniane w trakcie mówienia

Manipulacja i perswazja językowa

różnice między perswazją a manipulacją | językowe kłamstwa | środki językowe stosowane w reklamie | stosowanie środków dla osiągnięcia celów perswazyjnych | świadome dobieranie słów i zwrotów nacechowanych (lub nienacechowanych) emocjonalnie | identyfikowanie językowej manipulacji | stosowanie eufemizmów | tworzenie skutecznych haseł reklamowych | językowa asertywność